Vilka är vi?
Du hittar vår sekretesspolicy på: https://www.greenyard.group/privacy-statement.html

Denna sekretesspolicy beskriver hur Greenyard NV, med registrerad verksamhetsadress på Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver, Belgien, BTW BE 0402.777.157 (hädanefter ”vi”) behandlar dina personuppgifter. Vi vill försäkra oss om att du förstår våra riktlinjer och de metoder vi använder för att skydda dina data. Vi uppmuntrar dig därför att läsa denna sekretesspolicy noggrant.

Vår webbplats finns på: https://www.frozenvegetables.net.

Friskrivningsklausul

När du går in på och använder webbplatsen så godkänner du uttryckligen de villkor och bestämmelser som anges nedan.

Immateriella rättigheter

Alla rättigheter till innehållet och uppbyggnaden av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, varumärken, logotyper, fotografier, ritningar, data, produkt- eller företagsnamn, text, dokument, bilder och så vidare som ägs av Greenyard eller auktoriserade tredjeparter. Dessa rättigheter är förbehållna och skyddas av nationella och internationella lagar och bestämmelser. Alla besökare måste följa dessa vid besök på webbplatsen.

All återgivning, uthyrning, utlåning eller andra former av offentlig användning av innehållet på denna webbplats är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Greenyard eller någon annan auktoriserad part.

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av publikationen på denna webbplats får återges, lagras i en databas eller ett återvinningssystem, spridas, röjas för tredjepart eller publiceras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom utskrift eller fotokopiering, inspelning eller på något annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från utgivarna.

Cookies

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats så kommer vi att använda en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inte några personuppgifter och raderas när du stänger webbläsaren.

När du loggar in kommer vi även att använda ett antal olika cookies för att spara dina inloggningsuppgifter och dina skärmvisningsval. Våra cookies för inloggning sparas i två dagar och våra cookies för skärmval sparas i ett år.
Om du väljer ”Remember Me” (Kom ihåg mina uppgifter) så kommer dessa inloggningscookies att sparas i två veckor. Om du loggar ut från kontot så raderas våra inloggningscookies.

Ansvarsbegränsning

Informationen som finns på denna webbplats är av allmän natur. Informationen är inte anpassad till personliga eller specifika omständigheter och kan därför inte anses vara någon typ av personliga, yrkesmässiga eller rättsliga anvisningar eller råd.

Greenyard lägger ner stora ansträngningar för att garantera att den information som tillhandahålls är fullständig, korrekt, precis och uppdaterad. Men trots dessa ansträngningar kan det förekomma fel i den information som tillhandahålls. Om vi skulle upptäcka något fel i informationen, eller om åtkomsten till vissa delar av informationen eller hela webbplatsen går förlorad, så kommer Greenyard att vidta alla åtgärder som krävs för åtgärda denna situation så snabbt som möjligt.

Greenyard kan under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekt skador eller följdskador som uppstår på grund av användningen av informationen på denna webbplats.

Greenyard kan under inga omständigheter hållas ansvariga för problem som uppstår till följd av användningen av information på denna webbplats, från egna resurser eller via tredjeparts webbplatser eller länkresurser, eller på grund av bristen på sådan information.

Kontakta webbplatsadministratören om du upptäcker några felaktigheter i informationen som tillhandahålls via denna webbplats.

Innehållet på webbplatsen (inklusive hyperlänkar) kan när som helst komma att modifieras, ändras eller utökas utan föregående meddelande eller förvarning därom. Greenyard lämnar inga som helst garantier för att webbplatsen alltid ska fungera som den ska och kan därmed inte hållas ansvariga, på något sätt, för att webbplatsen fungerar dåligt eller att den endast är tillgänglig eller fungerar temporärt. Greenyard kan inte heller hållas ansvariga för några typer av skador, varken direkta eller indirekta, som skulle kunna uppstå på grund av åtkomsten till eller användningen av webbplatsen.

Greenyard kan under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot någon person eller enhet, varken direkt, indirekt, specifikt eller på något annat sätt, för skador som skulle kunna uppstå på grund av användningen av denna webbplats eller någon annan sådan – i synnerhet vad gäller hyperlänkar och anslutningar – inklusive men ej begränsat till förluster, avbrott i arbetet, försämringar av program eller data i datoriserade system, hårdvara, mjukvara och så vidare som tillhör användaren.

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar eller indirekta referenser till webbplatser eller sidor som tillhör tredje part. Visningen av länkar till sådana webbplatser eller sidor antyder under inga omständigheter att vi godkänner det innehåll som finns på dessa.

Greenyard uppger härmed uttryckligen att vi inte har någon kontroll över sådant innehåll eller några andra aspekter av dessa webbplatser och vi frånsäger oss allt ansvar vad gäller innehållet på webbplatserna eller deras egenskaper. Greenyard frånsäger sig även allt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av användningen av dessa webbplatser.

Ovanstående ansvarsbegränsningar skall inte enbart gälla oss som företag utan även för alla andra enheter inom Greenyard-koncernen samt vår och deras personal.

Om hela eller delar av ovanstående ansvarsbegränsningar förklaras som ogiltig eller ogenomförbar inom någon jurisdiktion så ska (i) de modifieras för att gälla så långt som att lagen tillåter för att upprätthålla avsikten med dem och resten av villkoren fortsätter att tillämpas med full kraft och i full utsträckning och (ii) i alla andra jurisdiktioner kommer villkoren att fortsätta att tillämpas med full kraft och i full utsträckning.

Tillämplig lag och behöriga domstolar.

Användningen av webbplatsen styrs av belgisk lag. Domstolsbehörigheten för eventuella konflikter tillhör domstolarna i Arrondissement Antwerpen (i distriktet Mechelen), Belgien.

Dina kontaktuppgifter

info@www.frozenvegetables.net